Ahlat Belediyesi

AHLAT İKLİMİ

  Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat-Van Bölümü'nde yer alan Ahlat ilçe merkezi,

  idarı bakımdan bağlı olduğu Bitlis'ten 65 km. uzaklıkta ve Van Gölü kıyılarında kurulmuş, tarihi oldukça eski bir yerleşmedir. Ortalama yükseltisi 1750 m. olan Ahlat kentinin, yayılış gösterdiği alanlar, kıyıdan itibaren başlamakta ve 1850 m. yükseltisine kadar ulaşmaktadır.

  Geniş bir yayılış göstermekle birlikte Ahlat kentinin, büyük ölçüde pluviyal dönem kıyı çizgisine karşılık gelen, kıyı taraçaları üzerinde yer aldığı dikkati çekmektedir. Ahlat'm kurulduğu konumun geniş bir perspektifle incelenmesi halinde ise, genellikle plato karakteri taşıdığı görülür. Gerçekten Ahlatt ilçe merkezinden kuzeye doğru ilerlendikçe, arazinin monokklinal bir görünüm aldığı ve kademeli bir şekilde tepelik alanlara geçildiği gözlenir.

  Bilindiği üzere, Ahlat ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli üç volkanik dağı arasında yer alır. Söz konusu dağlar doğuda Süphan, güneybatıda Nemrut ve kuzeybatıda Bilican volkanik kütleleridir. Bu nedenle daha yaşlı jeolojik birimler, genellikle volkanik örtülerle kaplanmıştır. Bununla birlikte Ahlat kentinin hemen doğusundan Adilcevaz ilçe merkezine doğru gidildikçe genellikle Ksetase döneminde oluşmuş çeşitli kayaçlar ve Eosen yaşlı kırmızı renkli Ahlat konglomerası geniş mostralar verir. Ayrıca hu yörede Pliyosen döneminde çökelmiş Çukurlarla kalkerlerine de yer yer rastlanır.

  Ahlat kentinin, Van Gölü'nün de ılıtıcı etkisiyle, yaşamaya uygun oldukça mutedil sayılabilecek bir iklim tipine sahip olduğu söylenebilir. Uzun bir dönemi kapsayan iklim verileri ile fenolojik olayların incelenmesi de, bu görüşü doğrular niteliktedir. Ahlat' ın 29 yıllık (1962-1990) sıcaklık rasatları incelendiğinde, yıllık ortalama sıcaklığın 9.0°C, yine 40 yıllık yağış gözlemlerine göre, yıllık ortalama yağış miktarının da 605.3 mm. Olduğu

  görülür. Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarına göre oldukça yüksek yağış kaydedilen Ahlat'da en yağışlı mevsim % 40.1 ile ilkbahardır. Yağış fazlalığı bakımından bu mevsimi % 28.5'lik payı ile kış ve % 23.9'luk payı ile sonbahar mevsimleri takip etmektedir. Yaz mevsimi en az yağışa sahip mevsim olarak: bilinmekle birlikte, bu mevsimin yağış miktarı % 7.5'in altına inmemekledir.

  Ahlat'da yağışlı geçen gün sayısı, yılda 93.8 gün kadardır. Kar yağışlı geçen gün sayısı ise çok daha az olup, bunun 1/3'i kadar, yani 30.2 gündür. Ancak yine de en yüksek kar örtüsü kalınlığı 129 cm.ye kadar ulaşabilmektedir. Ahlat, yağışın şekli ve yağış rejimi bakımından, idari açıdan bağlı olduğu Bitlis'ten farklanmakla ve bir ölçüde içinde yer aldığı bölgenin kuzeyindeki yağış şartlarını yansıtmaktadır.

  Uygulanan birçok iklim tasnifinin sonucuna göre, Ahlat'ın iklimi yarı nemli bir karakter taşır. Bilhassa yaz mevsiminde çok kuvvetli su noksanı meydana gelmesi nedeniyle, tarımda sulama ihtiyacı, adeta bir zorunluluk halindedir. Bu durum ve sulama tesislerinin yetersiz olması, kuru tarımı yaygınlaştırmakta ve geniş arazi potansiyeliyle orantılı bir ekonomik gelişme meydana gelememektedir.

  Günümüzde orman alanlarına rastlanmayan Ahlat ilçesinde, step formasyonunun geniş bir yayılış gösterdiği dikkati çeker. Bununla birlikte, bilhassa ilkbahar mevsiminde,

  Sütey Yaylası'nda olduğu gibi yer yer yumuşak ot türlerinin iyi gelişmesi, hayvancılık faaliyetlerini teşvik etmektedir. Ahlat ilçesinin en önemli akarsuları doğudan batıya sıralanan Sor, Bayındır ve Karnış çaylarıdır. Bu akarsular Ahlat ilçe merkezine doğru birbirlerine yaklaşarak Van Gölü'ne dökülürler. Söz konusu akarsular, yaz kuraklığından etkilenerek bu mevsimde son derece az su taşımaktadır. Ahlat kent merkezinin ise Adeta bir vaha görünümünde olduğu ve sebze-meyve bahçelerinin geniş bir alana yayıldığı gözlenmektedir.

   

   

  Kaynak: Doç Dr. Kenan Arınç

  © Ahlat Belediyesi 2019
  E-Bülten Aboneliği
  web tasarım - biiclick