Ahlat Belediyesi

BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Geylani ADIYAMAN
 

Müdürlük Tel: (0434) 412 41-16 (Dahili: 24)

Müdürlük e-posta: geylani@ahlat.bel.tr

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)  Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini Belediyenin internet sitesi, sözlü, yazılı basın yayın ile bütün imkanlarını kullanarak medya ile  tanıtmak.

b)  Kitle iletişim araçlarında belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.

c)  Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

ç)  Basın Yayın organlarında yer alan bütün haberlerin Belediyemiz ve Başkanlıkla ilgili kupür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek konularına göre sınıflandırarak arşivlemek,

d) Bütün hizmet faaliyetlerimizi kaset, cd, slâyt ve resimlerle tespit etmek kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek

e) Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak konuyla ilgili cd, kaset slâyt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmasını sağlamaktır.

f)  Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi, isteklerini ilgili birimlerden sağlamak ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basına vermek.

g) Basın Yayın organlarına ve mensuplarına ait isim, adres listesini düzenleyerek değişiklikleri takip etmek, hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, gerekli tedbirleri almak, gerekli olan malzeme ve cihazları temin etmektir.

ğ) Belediyemizin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı, basılı yayınlar çıkartmak, Basın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kurum, kuruluş ve kişilerin belediyemizle ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yaparak karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak.

h) İlçemizdeki Mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bölge sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaştırmak,

ı)  Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

i)  Belediye sınırları içerisinde yaşayanlara dönük çeşitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel ihtiyacını karşılamak, sanatın özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkı da bulunmak, tiyatro sanatına ilgi duyan kişilere amatör ve profesyonel olarak bünyesinde çalıştırmak onların tiyatroya katılımlarını sağlamak. Türk tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına katkı sağlamak bünyesinde oluşturacağı eğitim birimleri ve programlarıyla gençleri eğitmek.

j) 5393 sayılı Belediye kanununun 18 inci maddesinin (p) bendine dayanarak yut içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idareleri birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak kardeş şehir ilişkileri kurmak kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek.

k) Kültür, sanat ve sosyal   planları  programlayıp gerçekleştirmek

l) Festivaller, fuarlar, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi, fuar ve gezi programları düzenlemek

m) Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Üniversiteler, resmi kurumlar, odalar, sivil toplum örgütleri, şair, yazar ve sanatçılarla işbirliği içinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak, katkı koymak, desteklemek,

n) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşerilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek,

o) Hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin ve tarihi eserlerin korunmasına ve sahip çıkılmasına halkımızın hizmetine sunulması için projeler hazırlayarak uygulamak

ö) Yetişkinlere, yaşlılara, engellilere, gençlere ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek

p)  Bölge halkının faydalanabileceği kütüphaneleri kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap ve dokümanları sağlamak.

r) Halkımızın Genel Eğitim İhtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla acil durum planları doğrultusunda halkımızın eğitimine, mesleki gelişimlerine sanat ve kültürel, kentsel, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, kent kültürünü ve metropol de yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak; Mesleki, Teknik, Kültürel ve Sanatsal alanlarda kurslar açmak ve bu kurslarda gerekli olan ücret, makine ve teçhizat teminini sağlamak İlgili okul, kurum ve Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

s) Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak için gerekli araştırma ve inceleme yapmak,

ş) Bölge sakinlerimizin arasında sosyal hizmet ve yardıma muhtaç kişilerin tespiti yapılarak verilen hizmetin sağlıklı, düzenli ve nitelikli daha adil bir şekilde genişletilmesini sağlamak.

t) Sosyal hizmet ve yardıma muhtaç olanlara, kimsesiz, korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç, özürlülere, yaşlılara, çocuklara, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yönelik gıda, giysi, eşya ve özürlülere tekerlekli sandalye vs. gibi yardımların yapılabilmesi için gerekli tespit ve çalışmaları yapmak, katlı koymak, desteklemek.

u) Belediye hizmet binamız ve çevresinin bakım, onarım temizliği ile bina içi işleyişinin sürekli ve düzenli olmasını sağlamak.

ü) Vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetleri değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordine sağlayarak sorunların çözümlenmesini sağlamak.

v) Bölge sakinlerinin ihtiyaç ve hizmet gereksinimleri üzerine araştırma yapıp tespitlerde bulunarak bunların yerine getirilmesi için yönetime bilgi vermek.

y) Bölge halkının kentlilik bilincinin arttırılması ile belediye-hemşeri ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlik düzenlenmesini sağlamak.

z) Belediyemizin faaliyetlerinin geniş halk kitlelerine duyurulması ve toplantılarda dağıtılması için bastırılan broşür, kitapçık, bilgilendirme, afişleri gibi materyallerin planını hazırlayarak dağıtılmasını sağlamak.

aa) Belediye yetki alanındaki kendi mülkü veya protokol ile Ahlat Belediyesine devredilen her türlü spor tesisinin işletme, bakım, onarım ve denetim faaliyetlerini yürütmek.

ab) Tesislerin veya tesis donanımlarının faal- çalışır olmasını sağlamak ve hazır hala getirmek.

ac) Tesislerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yerine getirilmesi için belirlenecek bir program dahilinde yapılmasını sağlamak.

ad) Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın hareketli yaşam tarzını artırmak ve katkı koymak amacıyla yaz ve kış aylarında spor okulları açmak, her türlü spor dallarında faaliyetler düzenlemek bölgemizdeki diğer sportif faaliyetlere destek olmak.

ae) Halka açık spor turnuvaları düzenlemek, gerçekleştirmek bölgemizde yapılacak olan her türlü sportif faaliyete destek olmak, katkı koymak, gerçekleştirmek.

af) Kariyer Ofisine başvuru yapan hedef grubuna, iş ve meslek danışmanlığı yapmak,yapılan iş başvurularının veri tabanına girişini yapmak.

ag) İlimizde bulunan tüm ekonomik sektörlerle iş ve iş bulma faaliyetlerini koordine etmek.

ah) İş geliştirme ve Kariyer Şefliğinin Web sayfasının oluşturulması ve geliştirilmesini düzenli olarak yapmak.

ai) İş geliştirme ve Kariyer şefliğinin yıllık hedeflerinin gerçekleştirilmesini,Şefliğin yönetsel olarak sevk ve idaresini sağlamak.


Basın Yayın Şefliği

a) Kitle iletişim araçlarında belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.

b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

c) Basın Yayın organlarında yer alan bütün haberlerin Belediyemiz ve Başkanlıkla ilgili kupür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek konularına göre sınıflandırarak arşivlemek,

d) Bütün hizmet faaliyetlerimizi kaset, cd, slayt ve resimlerle tespit etmek kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek

e) Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak konuyla ilgili cd, kaset slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmasını sağlamaktır.

f)  Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi, isteklerini ilgili birimlerden sağlamak ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basına vermek.

g) Basın Yayın organlarına ve mensuplarına ait isim, adres listesini düzenleyerek değişiklikleri takip etmek, hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, gerekli tedbirleri almak, gerekli olan malzeme ve cihazları temin etmektir.

ğ) Belediyemizin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı, basılı yayınlar çıkartmak, Basın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kurum, kuruluş ve kişilerin belediyemizle ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yaparak karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak..

h) İlçemizdeki Mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit etmek değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaştırmak,

ı) Ahlat Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasında ilişkiyi, koordineyi sağlamak

i) Belediye başkanının basın toplantılarını organize etmek

j) Başkanın programlarını takip ederek kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

k) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak.

l) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini arttırmak için yöntemler geliştirmek

m) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, servis faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak.

n)Yaptığı tüm görevlerde Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve birim Müdürüne karşı sorumludur


Halkla İlişkiler Şefliği

a) Vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetleri alarak çözümlenmesi için ilgili    birimlere iletmek ve takibini yaparak sonucunu bildirmek

b) İnternet aracılığıyla beyaz masa’ya gelen E-Maillerin incelenip tasnifi yapılarak ilgili birimlere ulaştırmak, birimlerden gelen sözlü veya yazılı cevapları E-Mail veya telefonla vatandaşlara iletmek.

c) Bölgemizde yaşayanların ihtiyaç ve hizmet gereksinmeleri üzerine araştırma yapıp tespitlerde bulunmak.

d) Belediyemize gelen vatandaşların karşılanmasını sağlamak

e) Gelen vatandaşların istek ve şikayetlerini içeren taleplerini ilgili birimlere götürüp işlemlerini takip ve çözümlenmesine yardımcı olmak.

f) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak .

g) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini arttırmak için yöntemler geliştirmek

h) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, şeflik faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak

ı) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşerilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek,

i)Yaptığı tüm görevlerde Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve birim Müdürüne karşı sorumludur


 İdari  ve Sosyal İşler Şefliği

a) Bölge sakinlerimiz arasında sosyal hizmet ve yardıma muhtaçların tespitinin yapılmasını sağlamak,

b) Tespiti yapılan sosyal hizmet ve yardıma muhtaç kişilere sağlıklı, verimli ,nitelikli daha adil bir şekilde yardımların ulaştırılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak.

c) Sosyal hizmet ve yardıma muhtaç, kimsesiz,korunmaya,bakıma ve  yardıma muhtaç, özürlülere, yaşlılara, çocuklara ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gıda ve diğer yardımların yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,

d) 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması Hakkındaki Kanunun içeriğine göre asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak için gerekli araştırma  ve inceleme yapmak.

e) İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza KEDAP aracılığıyla ulaştırılan yardım malzemelerinin geliş ve dağıtımının yapılması hususunda koordineyi sağlamak.

f) Belediye hizmet binası ve çevresinin temizlik, bakım, onarım, teknik sorunların çözümü ve bina içi işleyişinin sürekli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması hususunda gereğini yapmak.

g) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak .

h) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini arttırmak için yöntemler geliştirmek

ı) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, şeflik faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak

i) Bölgemizde bulunan okul ve ibadethanelerin temizlik ve dezenfektelerinin yapılmasını sağlamak

i)Yaptığı tüm görevlerde Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve birim Müdürüne karşı sorumludur
 

Kültür Şefliği

a) Bölgemizin Sanatsal ve Kültürel mirasını korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak,

b) Modern Sanat dallarının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak

c) Kültür ve Sanatsal açıdan vatandaşımızın gelişimini sağlaması için Tiyatro, Gösteri,Türk Halk Müziği,Türk Sanat Müziği vs.gibi kursların açılmasını sağlamak.

d) Bölgemizdeki vatandaşlarımıza ülkemizin diğer bölgelerinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının tanıtımının sağlanması için geziler düzenlemek.

e) Belediye sınırları içerisinde yaşayanlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

f) Bölgemiz halkının faydalanabileceği kütüphaneler kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap ve dokümanları sağlamak.

g) Bölgemizde yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik Eğitim, Kültür ve Sanat konularında yeni alanlar açmak ve bunların alt yapısının oluşturulmasını sağlamak.

h)  Belediye sınırları içerisinde yaşayanlara dönük çeşitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel ihtiyacını karşılamak, sanatın özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkı da bulunmak, tiyatro sanatına ilgi duyan kişilere amatör ve profesyonel olarak bünyesinde çalıştırmak onların tiyatroya katılımlarını sağlamak .Türk tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına katkı sağlamak bünyesinde oluşturacağı eğitim birimleri ve programlarıyla gençleri eğitmek.

ı) 5393 sayılı Belediye kanununun 18/p bendine dayanarak yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idareleri birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak kardeş şehir ilişkileri kurmak kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek.

i) Kültür, sanat ve sosyal planları programlayıp gerçekleştirmek

j) Festivaller, fuarlar, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi, fuar ve gezi programları düzenlemek

k) Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Üniversiteler, resmi kurumlar, odalar, sivil toplum örgütleri, şair, yazar ve sanatçılarla işbirliği içinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak, katkı koymak, desteklemek,

l) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşerilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek,

m) Hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin ve tarihi eserlerin korunmasına ve sahip çıkılmasına halkımızın hizmetine sunulması için projeler hazırlayarak uygulamak

n) Yetişkinlere, yaşlılara, engellilere, gençlere ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek

o) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak.

ö) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini arttırmak için yöntemler geliştirmek

p) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, servis faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak

i) Yaptığı tüm görevlerde Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve birim Müdürüne karşı sorumludur

 

Sanat ve Meslek Eğitim  Şefliği

a) Halkımızın genel Eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli çalışmaları yapmak.

b) Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın kentsel sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere Mesleki, Sanatsal, Sosyal ve Kültürel kursların açılması için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Vatandaşlarımızın özellikle gençlerimizin Mesleki, Teknik, Kültürel ve Sanatsal alanlarda bilgi, beceri kazanmaları için kursların açılmasına yönelik her türlü faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

d) Vatandaşlarımızın Sosyal, Kültürel, Mesleki ve Teknik, Sanatsal kursların açılmasını ve devam etmesi için gerekli olan makine ve teçhizatları sağlamak.

e) Bu kurslarda gerekli Öğretmen, Usta öğretici ve diğer görevlilerin puantaj, ders çizelgelerini hazırlayarak ödenecek duruma getirmek.

f) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak.

g) Şefliğiyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini arttırmak için yöntemler geliştirmek

h) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, servis faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların şeflikte muhafaza edilmesini sağlamak

i) Yaptığı tüm görevlerde Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve birim Müdürüne karşı sorumludur

 

 

© Ahlat Belediyesi 2019
E-Bülten Aboneliği
web tasarım - biiclick