Ahlat Belediyesi

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Saffet NACAROĞLU

Müdürlük Tel: (0434) 412 41 16

Müdürlük e-posta: suariza@ahlat.bel.tr

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE-1   AMAÇ  VE KAPSAM  :

Bu yönetmeliğin amacı, Ahlat Belediyesi  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün kuruluş, görev,yetki ve sorumlukluklar ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

MADDE-2    DAYANAK

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine  dayanılarak hazırlanmıştır

 

MADDE-3   KURULUŞ

Ahlat Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Ahlat Belediye Meclisinin 03/05/2007 tarih ve 2007/63 numaralı kararıyla kurulmuştur

 MADDE-4 DEYİMLER VE TANIMLAR :

Bu yönetmelikte geçen

Belediye   :Ahlat Belediyesini

Başkanlık   :Ahlat Belediye Başkanlığını

Müdürlük   : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü

Birim   : Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğüne Bağlı Alt Birimi

Personel   : Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğünde görevli tüm personeli

 

MADDE -5    TEŞKİLAT VE ORGANLAR :

 Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğü 1 Müdür, 4 Birim ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

    Alt Birimler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

a)Su- Arıza Ve Bakım Birimi

b)Kanal- Arıza Ve Bakım  Birimi

c) Arıtma Tesisleri Birimi

d) Yazı işleri ve İhale Birimi

 

MADDE -6    SU VE KANALİZASYON  MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN  GÖREVLERİ:

 

1.   Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak                   

2.   Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak ,

3.   Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak ,

4.   Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak ,

5.   Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek ,

6.   Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak ,

7.   Su kuyularının ,su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak ,

8.   Yeni su hatlarını döşemek,kaçak su bağlantılarını engellemek .

9.   Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek ,

10.   Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek,

11.   Belirlenen güzergahlara yeni kanal hatları döşemek,

12.   Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek ,yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini   yapmak ,

13.   Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.

14.   Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak ,

15.   Suyu dezenfekte etmek,yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak,şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.

16.   Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak ,günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.

17.   Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri  belirlemek ilgili evrakları düzenlemek,gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak , ihale etmek ve hakkedişleri hazırlamak.

18.   Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek          

19.   Personelin izin ,mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek

20.   Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek.

 
A) Su -Arıza ve Bakım Birimi

Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak ,şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak ,şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek ,şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak ,su kuyularının ,su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak ,yeni su hatlarını döşemek,kaçak su bağlantılarını engellemek .                  


B)Kanal -Arıza ve Bakım  Birimi

Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek ,kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek,belirlenen güzergahlara yeni kanal hatları döşemek,yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek ,yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak ,kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.


C)Arıtma Tesisleri Birimi

İçme suyu arıtma tesisi :Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak ,suyu dezenfekte etmek,yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak,şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.

Atık su arıma tesisi :Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak ,günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.

 

D) Yazı İşleri ve İhale Birimi

 Müdürlüğe ait iç ve dış yazışmaları yapmak ,müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemek,müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri  belirlemek ilgili evrakları düzenlemek,gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak , ihale etmek ve hakedişleri hazırlamak.           

MADDE -7  MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a)      Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)      Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

c)      Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

d)      Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

e)      Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

f)        Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,

g)      Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,

h)      Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

i)        Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

j)        Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

k)      Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek,

l)        Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

m)    Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ile ilgili hedefleri gerçekleştirmek,

n)      İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,          

o)      Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

p)      Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

r)       Birimler görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.


BÖLÜM II

GENEL İLKELER VE TANIMLAR

MADDE -8   

A- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI :

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Müdürlüğü görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

1-     Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

2-     Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

Buna  göre yukarıda  belirtilen  amaçların  değerlendirilmesinde, ana    görevlerinin    yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Su ve Kanalizasyon   Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

 

B- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK :

1-     Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç kavramlardır.

2-     Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.

 

a)      Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan “Hak” olarak yorumlanmaktadır.

b)      Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

Sorumluluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.

 

3-     Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerine daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır.

Bir yetkinin devredilmesi  sonucunda  yetkiyi devreden  yöneticinin o yetkinin  kullanılmasından doğan genel  sorumluluğu  devam  eder. Yetkiyi devreden  ile devralan arasında   yeni  bir  sorumluluk ilişkisi doğar.

Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

Bir göreve vekaleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı   sorumluluk yüklenilir.

                                                                                                                 

BÖLÜM  III

YÖNETİCİLERİN
GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE-9 

A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır.

Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

 

Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.

 

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

 

1-      Planlama-Programlama :

a)      Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.

b)    Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

c)     Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetlemek.

 
2-     Düzenleme :

a)     İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları gidericitedbirler almak.

b)      İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.

c)     İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
 

3-     Koordinasyon : 

a)    İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.

b)    Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.


4-    Uygulamalı yönetim :

a)   Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

b)   Asıl görevli ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.


5-   İzleme, denetleme, değerlendirme :

a)     Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

b)      Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.


6-     Bilgi verme :

Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.


7-     Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :

Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, stratejik planın hazırlanması için gerekli olan kendi birimiyle ilgili bilgi ve belgelerini, birimin performans programını, birimin yıllık bütçe program önerilerini  ve birim faaliyet raporlarını hazırlamak,

                  B-    Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini      de  göz önünde bulundurmalıdır.

1-    İnisiyatif :

Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

2-     Seçme ve Karar verme :

Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bur karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.      

3-  Kolaylaştırma :

Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

4-    Değiştirme :

Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.          

5-    Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma :

Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.        

6-   Geliştirme :

Yönetici kendi biriminin kuruluşunu,  personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini  sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

7-    Devamlılık :

Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

8-   Liderlik :

Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.

9-    Moral :

Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

10-    Takdir ve ceza :

Yönetici,yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.

11-     Disiplin :

Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

12-     Ortam :Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.

 

BÖLÜM IV

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE -10 TÜM PERSONEL :

a)  Tetkik işlerinde , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.

b)  Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

c)  Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

d)  Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.

e)  Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

MADDE- 11  GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER :

a)  Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b)  Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

MADDE -12: ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :

a)  Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.

b)  Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

- Gelen evrak dosyası

- Giden evrak dosyası

- Avans dosyası

- Taşınır Mallar dosyası

- Genelge ve bildiriler dosyası.

 

MADDE- 13 YAZIŞMA

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapar.
 

BÖLÜM  V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE- 14 YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 MADDE -15 YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Ahlat Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Yapılan görüşmelerde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edilmiştir.

© Ahlat Belediyesi 2019
E-Bülten Aboneliği
web tasarım - biiclick